IEC 2010

I. ročník - Energie pro budoucnost.

IEC 2010

Ústředním tématem prvního ročníku byla Energie pro budoucnost. Zasedání IEC se uskutečnilo 16. 9. 2010 ve Vítkovickém zámku. S přednáškami vystoupili ministr životního prostředí Pavel Drobil, europoslanec Evžen Tošenovský a zástupci hlavních partnerů konference: předseda představenstva RWE Transgas Martin Herrmann a předseda představenstva Vítkovice, a. s., Jan Světlík.

Následovala podnětná diskuse účastníků, kteří byli z řad politiků, státních úředníků a zástupců více než čtyřiceti firem ze sedmi zemí. Během diskuse se konfrontovaly názory přítomných na některé zásadní problémy energetického průmyslu a rozvinula řada témat pro případná další jednání. Diskuse byla tematicky rozdělena do šesti okruhů od solární a jaderné energetiky až po bezpečnost dodávek zemního plynu a emise CO2 a přinesla konkrétní výstupy, jež byly následně prezentovány na tiskové konferenci.

IEC 2010

Součástí premiérového ročníku IEC byla exkurze do vybraných provozů Vítkovic, a. s., Ostrava, především energetického strojírenství. Závěrečné společenské setkání proběhlo v prostorách Vítkovického zámku.

Téma zasedání: Energie pro budoucnost

Úvodní přednášky:

 • ministra životního prostředí ČR Mgr. Pavla Drobila: Vztah energetiky a životního prostředí
 • europoslance Ing. Evžena Tošenovského: Rostoucí význam a problematika energetiky pro EU
 • předsedy představenstva RWE Transgas Martina Herrmanna: RWE – aktuální plynárenská témata a vliv evropské legislativy
 • předsedy představenstva Vítkovic, a. s., Ing. Jana Světlíka: Moderní ekologické strojírenské technologie pro plynárenství

Další část zasedání – otevřená diskuse – proběhla v Secesním sále vítkovického zámečku. Ta konfrontovala názory účastníků na některé zásadní problémy energetického průmyslu a rozvinula řadu témat pro případná další jednání.

Diskuse probíhala v šesti tematických okruzích:

 1. Synergické efekty při rekonstrukcích plynovodů, vodovodů a kanalizací
  Bylo konstatováno, že koordinace rekonstrukcí síťových rozvodných systémů (plyn, voda, elektřina…) zúčastněných organizací může přinést synergické efekty v nemalých finančních objemech.
 2. Solární energie – dopad do ekonomiky
  Vesměs byl kritizován zákon související s podporou solárních energetických zdrojů, jehož ekonomický dopad je na firmy a občany finančně negativní. Pro podnikatele je nepřijatelný.
 3. CO2, skleníkové plyny, světová problematika povolenek a nákladů s tím spojených
  Bylo diskutováno zejména o problému likvidace CO2 z hlediska celosvětového významu a její ekonomické efektivity.
 4. CNG jako pohonná látka pro motorová vozidla
  Zejména bylo diskutováno o otázce použití CNG v městské dopravě, konkrétně v Ostravě. Bylo konstatováno, že bez masovějšího nasazení vozidel – autobusů s pohonem CNG – je tato problematika těžko řešitelná. To ale znamená silnou podporu města a 45 plynárenských společností a zájem ze strany dopravních podniků. RWE má zájem podpořit záměr přechodu na CNG budováním čerpacích stanic v případě, že půjde o maximální využití těchto čerpacích stanic. To odpovídá přechodu min. 50 % vozového parku městské hromadné dopravy.
 5. Bezpečnost a spolehlivost dodávek zemního plynu do Evropy
  V tomto okruhu bylo zejména diskutováno o problematice přepravních sítí, diverzifikaci zdrojů a využitelnosti nových liniových staveb. Vyskytly se zde rozdílné názory na ekonomickou výhodnost staveb nových tranzitních plynovodů či rekonstrukcí dosavadních tranzitních cest zemního plynu přes Ukrajinu. Tranzitní cesty nově budovaných plynovodů otevírají více možností pro bezpečné zásobování Evropy tímto strategickým energetickým zdrojem, otázkou zůstává naplnění jejich kapacity a ekonomika provozu. Možnosti rekonstrukce tranzitního plynovodu na Ukrajině jsou rovněž důležitou otázkou pro zvážení bezpečnosti dodávek zemního plynu.
 6. Jaderná energetika a strojírenství s tím související
  Zde převažovala podpora rozvoje jaderné energetiky, již je možno z několika hledisek řadit k obnovitelným zdrojům, neboť nemá v současnosti i střednědobé budoucnosti alternativu zajišťující dostatečná množství elektrické energie;
  Jaderná energetika je energie současnosti i budoucnosti. Navazující a podmiňující je vysoce kvalitní strojírenství. Dlouhodobou historii jaderného strojírenství má společnost Vítkovice, a. s.
  Členové zasedání shodně konstatovali, že se v současné době projevuje masivní úbytek odborníků v tomto oboru a budou do budoucna nenahraditelně chybět. Je to stejný proces jako v plynárenství či energetice.

Do diskuse se zapojili (v abecedním pořadí):

Ing. Petr Crha, CSc., místopředseda představenstva ASPP
Mgr. Pavel Drobil, ministr, Ministerstvo životního prostředí ČR
Martin Herrmann, předseda představenstva, RWE Transgas, a. s.
Martin Chalupský, ředitel komunikace energetické skupiny RWE
prof. Dr. Ing. Miroslava Kyncl, místopředseda představenstva a generální ředitel SmVaK Ostrava,
Vojtěch Mynář, náměstek primátora, Statutární město Ostrava
Ing. Blahoslav Němeček, ředitel divize, ERÚ
Ing. Břetislav Piprek, MBA, ředitel a jednatel, TELE DATA SYSTEM
Roald F. Piskoppel, hlavní představitel, Gazprom Export v ČR
Igor Spartakovič Plaksin, vedoucí ekonomického úseku – 1. tajemník Velvyslance Ruské federace v ČR
Dirk Simons, místopředseda představenstva, RWE
Ing. Marcela Stuchlíková, členka představenstva ASPP, generální ředitelka společnosti Moravský plynostav
Ing. Jan Světlík, předseda představenstva, VÍTKOVICE, a. s.
prof. Dr. Arnošt Thon, CSc., majitel A.T.Plyn
Dr. Filip Thon, RWE Polsko
Ing. Evžen Tošenovský, europoslanec, místopředseda výboru pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu
Ing. Alena Vitásková, prezidentka KPP ČR
Ing. Jan Zaplatílek, ředitel odboru plynárenství a kapalných paliv, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR